Międzynarodowy Kongres Myślenia Krytycznego

Co to jest TOC?

TOC, czyli teoria ograniczeń

TOC (skrót od angielskiej nazwy Theory of Constraints, czyli Teoria ograniczeń), to program, który pozwala na rozpoznanie i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otaczającym nas świecie, przy czym ograniczenie rozumiane jest tu jako czynnik spowalniający nasze osiągnięcia, czy realizację wyznaczonego celu.

Program powstał w latach 70-tych, a jego twórcą jest dr Eliyahu Goldratt, fizyk, lider biznesowy i autor bestsellerów w dziedzinie biznesu. Stworzone przez siebie zasady dr Goldratt, wykorzystywał z ogromnym sukcesem w zakresie rozwiązywania problemów w największych międzynarodowych korporacjach, a potem postanowił przenieść je na grunt edukacji.

Tak w 1995 r. powstała fundacja TOC dla Edukacji, której celem jest szerzenie idei TOC na całym świecie.
Program jest na tyle uniwersalny, że stosować go można zarówno w szkołach i przedszkolach, w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, jak również w procesie resocjalizacji.

TOC dla edukacji

Program TOC dla Edukacji wspiera dzieci i młodzież w procesie nabywania umiejętności; określania i wyrażania własnych potrzeb, jasnego komunikowania się z innymi, wytrwałego dążenia do celu i przewidywania konsekwencji zdarzeń związanych z podjętymi decyzjami.

Do realizacji programu TOC dla Edukacji służą odpowiednio skomponowane narzędzia myślowe. Równocześnie narzędzia są wykorzystywane do przekazywania nowych treści dydaktycznych, utrwalania materiału, czy pogłębiania wiedzy. Te narzędzia to: CHMURKA, LOGICZNA GAŁĄZKA, DRZEWKO AMBITNEGO CELU.

Chmurka

Jest narzędziem, które służy do analizowania przyczyn konfliktu – przeniesienie koncentracji z żądań na potrzeby stron zaangażowanych w konflikt.

Korzyści ze stosowania chmurki:

  • Przedstawianie przypuszczeń oraz określanie problemów uczy znajdowania logicznych rozwiązań i rozwiązywania sporów.
  • W domu dziecko będzie sprawiedliwie rozwiązywało konflikty, będzie umiało zrozumieć punkt widzenia innych osób, będzie umiało podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje i będzie chętniej współpracować.
  • W szkole dziecko będzie lepiej rozumieć omawiane tematy, będzie umiało oceniać pomysły, a także będzie umiało w logiczny i przemyślany sposób znajdować rozwiązania problemów.

Logiczna gałązka

Stosowanie tego narzędzia pozwala odkryć i nazwać związki przyczynowo–skutkowe: „jeśli… to…”, określać logiczne konsekwencje zdarzeń, a co za tym idzie – pomaga nabyć umiejętność przewidywania następstw własnego zachowania czy podjętych decyzji.

Gałąź stosuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą, aby wspierać ich w nabywaniu umiejętności tworzenia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy działaniem i konsekwencją, przewidywania zdarzeń, czy zmiany negatywnych i impulsywnych zachowań.

Korzyści ze stosowania logicznej gałązki:

  • Przewidywanie konsekwencji w danych sytuacjach oraz postępowania własnego i innych osób.
  • W domu dziecko będzie umiało zrozumieć konsekwencje swojego postępowania, a dzięki temu będzie mogło samodzielnie i z chęcią eliminować niepożądane zachowanie.
  • W szkole dziecko lepiej zrozumie logiczne zasady naukowe i matematyczne, będzie umiało głębiej analizować tematy i rozwinie umiejętność kreatywnego pisania wypracowań wysokiej jakości.

Drzewko ambitnego celu

Narzędzie ułatwia osiągnięcie wyznaczonego ambitnego celu poprzez tworzenie strategicznego planu, z podziałem na etapy działania i określeniem wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie celu oraz z podaniem sposobów pokonania tych przeszkód.

Narzędzie to pomaga w kształtowaniu u dzieci umiejętności definiowania własnych celów, odpowiedzialnego planowania dnia. Program wspiera dzieci i młodzież w procesie przejmowania odpowiedzialności za osiąganie własnych czy grupowych celów.

Korzyści ze stosowania drzewka ambitnego celu:

  • Ustanawianie własnych celów, przewidywanie trudności oraz planowanie sposobów uporania się z tymi trudnościami.
  • W domu dziecko będzie bardziej odpowiedzialne i będzie lepiej planowało swój dzień.
  • W szkole dziecko będzie umiało określić własne cele i rozwinie wczesne umiejętności przywódcze.

Co roku odbywa się międzynarodowa konferencja TOC dla Edukacji, która z jednej strony jest okazją do wymiany doświadczeń wśród trenerów i praktyków TOC, a z drugiej szansą na prezentację programu wśród psychologów i pedagogów w kraju, w którym się odbywa.

W tym roku, po raz pierwszy w historii, międzynarodowa konferencja TOC dla Edukacji odbędzie się w Polsce pod hasłem „Międzynarodowy Kongres Myślenia Kreatywnego – TOC”

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładach i warsztatach!

Zamknij menu
×

Koszyk